برای ثبت نام و درج آگهی در سایت مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید

مرحله اول : ورود به سایت
help
مرحله دوم: شماره موبایل خود را وارد کنید
help
مرحله سوم: کد دریافت شده را اینجا وارد کنید
help
مرحله چهارم: نام و نام خانوادگی و کد ملی را وارد نمایید
help
مرحله پنجم: ثبت نام انجام شد
help
مرحله ششم: تکمیل پروفایل کاربری
help
مرحله هفتم: ورود به داشبورد و ثبت آگهی
help
مرحله هشتم: انتخاب آگهی
help
مرحله نهم: پر کردن اطلاعات مربوط به آگهی
help
مرحله دهم: تکمیل فرم آگهی
help
مرحله یازدهم: ثبت نهایی آگهی
help